Partnerzy

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  • Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach

  • Warmia – Trans Łukasz Zawierucha

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

  • Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego

  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych  w Olsztynie

  • Fundacja Naukowa Norden Centrum

  • Instytut Badawczo – Szkoleniowy w Olsztynie

  • Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

 

Eksperci

Gabriela Mełgwa, reprezentuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  absolwentka filologii wschodniosłowiańskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego z elementami coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Od ponad czterech lat związana z tematyką doradztwa zawodowego. Posiada doświadczenie w pracy ze studentami oraz absolwentami uczelni wyższych. Współpracuje z pracodawcami m.in. w zakresie organizacji szkoleń, warsztatów, wykładów oraz spotkań dedykowanych studentom i absolwentom. Prowadzi działania wspierające młodych ludzi w wejściu na rynek pracy. Obecnie zatrudniona jako doradca zawodowy w Biurze Karier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Małgorzata Pańczyk, reprezentuje Zespół Szkól Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2000 roku pracuje w ZSE-H jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Autorka licznych podręczników z zakresu organizacji i projektowania reklamy. Od czterech jest kierownikiem praktycznej nauki zawodu. Jako doradca zawodowy pomaga młodzieży sprecyzować swoje zainteresowania i wejść na ścieżkę zawodową. Współpracuje z pracodawcami poszukującymi absolwentów szkół zawodowych do swoich przedsiębiorstw. 

Jakub Lobert, reprezentuje Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, absolwent studiów magisterskich na kierunku socjologia oraz studiów podyplomowych w zakresie ewaluacji projektów finansowanych przez Unię Europejską, a także studiów podyplomowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Od 2004 roku pracownik WUP Olsztyn zaangażowany we wdrażanie programów współfinasowanych ze środków EFS. Niezależnie od tego aktywnie uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów unijnych realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia w szerokorozumianym obszarze rynku pracy. Od kilkunastu lat członek grup sterujących ewaluacją zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym.

Bartosz Szurmiński, reprezentuje Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek politologia oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami unijnymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Od 2005 r. zatrudniony w WUP w Olsztynie, gdzie do 2014 r. zajmował się promocją Europejskiego Funduszu Społecznego, a obecnie pełni funkcję kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy.

Karol Wierzbicki, reprezentuje Instytut Badawczo-Szkoleniowy, absolwent filologii polskiej, pedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta, trener „Instytutu Badawczo-Szkoleniowego” (IBS). Doświadczenie: Trener z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, komunikacji interpersonalnej, motywacji, rozwoju osobistego; Ekspert kluczowy projektu innowacyjnego „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur” odpowiedzialny za przygotowanie, testowanie, aktualizację produktu innowacyjnego skierowanego do młodzieży oddalonej od rynku pracy i edukacji, koordynowanie prac panelu ekspertów projektu; Kierownik projektu innowacyjnego „Pomosty…” odpowiedzialny za wdrożenie produktu innowacyjnego w środowisku OPS/PCPR, całościowe zarządzanie projektem; Kierownik ds. zarządzania kontraktami odpowiedzialny za tworzenie koncepcji usług, projektów, pisanie projektów, zarządzanie kontraktami, realizację zamówień szkoleniowych; Ekspert ds. ewaluacji i monitoringu odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji szkoleniowej, raportów ewaluacyjnych oraz monitorujących efekty zleconych usług szkoleniowych.

Joanna Domańska, reprezentuje Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie, absolwentka pedagogiki o specjalności Edukacja administracyjno – menedżerska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, magisterskich studiów  uzupełniających na kierunku Ekonomia specj. gospodarowanie zasobami ludzkimi oraz Studiów Podyplomowych dla pracowników instytucji rynku pracy a także podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych w zakresie Doradztwa Zawodowego. Od 11 lat zatrudniona w Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie jako doradca zawodowy. Zajmuje  się szeroko pojętym doradztwem zawodowym dla młodzieży do 25 roku życia oraz dla osób bezrobotnych, prowadzi grupowe i indywidualne porady, udziela informacji  zawodowych z zakresu aktywizacji zawodowej, badania predyspozycji zawodowych, umiejętności społecznych, komunikacji. Ponadto pełni Funkcję Wojewódzkiego Menadżera ogólnopolskiego programu OHP „Platforma Programowa OHP dla Szkoły oraz  wojewódzkiego koordynatora programu „Wolontariat w OHP. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy ze studentami jako wykładowca zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im.J.Rusieckiego w Olsztynie i Wyższej Szkole Pedagogicznej im.J. Korczaka w Warszawie, Wydział Humanistyczny w Olsztynie. Współpracuje z pracodawcami m.in. w zakresie organizacji szkoleń, treningów i poradnictwa indywidualnego m.in. dla osób bezrobotnych.

Agnieszka Foks, reprezentuje Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie, absolwentka studiów w Olsztyńskiej Szkole Wyższej na kierunku Zarządzanie i Marketing; specjalność – zarządzanie przedsiębiorstwem, magisterskich studiów uzupełniających na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem zrealizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz studiów podyplomowych –w zakresie Doradztwa Zawodowego. Od 15 lat zatrudniona w Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie jako doradca zawodowy. Zajmuje się poradnictwem, doradztwem zawodowym indywidualnym i grupowym dla młodzieży i osób bezrobotnych, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów z zakresu: rynku pracy, aktywizacji zawodowej, umiejętności miękkich, autoprezentacji, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem; badanie potencjału zawodowego,  planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Adam Rauba, reprezentuje Fundację Norden Centrum, z wykształcenia ekonomista, stawiający się po stronie zwolenników opinii wg której ekonomia, to nauka społeczna. Od kilkunastu lat zdobywa praktyczne doświadczenia, poparte udziałem w licznych szkoleniach, w zakresie funkcjonowania trzech sektorów życia społecznego – 7 lat w sektorze prywatnym (korporacja - centrala i oddział banku, MŚP – m.in. branża szkoleniowa, projekty EFS); 5 lat w sektorze publicznym (administracja samorządowa, w tym wspieranie przedsiębiorczości oraz projektowanie i wdrażanie POKL w regionie); od 5 lat aktywny na rzecz ngo (Fundacja Norden Centrum, Fundacja ProActione, Aeroklub Warmińsko-Mazurski, Fundacja Albatros), m.in. tworząc i realizując projekty społeczne, skierowane do różnych grup odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, osób wykluczonych społecznie, pracowników firm i instytucji, osób ukierunkowanych na rozwój. Szczególnym sentymentem i satysfakcją napawa go współudział w projektowaniu i realizacji 3-letniego partnerskiego projektu Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego oraz Gminy Dywity „Akademia wysokich lotów”. Projekt, skierowany do młodzieży gimnazjalnej, poprzez wykorzystanie tematyki lotniczej wskazywał ścieżkę praktycznego wykorzystania wiedzy zdobywanej przez nich w szkole oraz mobilizował do aktywności zawodowej, która poza zarobkowaniem, może wiązać się również z realizacją pasji, ciekawymi relacjami społecznymi, by ostatecznie owocować poczuciem samorealizacji, własnej wartości i pożytecznej roli w społeczeństwie.

 

Grzegorz Figoń, od 3 lat zarządza Instytutem Rozwoju Kapitału Ludzkiego, firmą rekrutacyjno-szkoleniową, liderem usług pośrednictwa pracy na Warmii i Mazurach. Mgr Politologii na UWM w Olsztynie, certyfikowany menedżer International Project Management Association level D, absolwent studiów zarządzania projektami EFS w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Zaawansowanych Technik Informatycznych na UWM w Olsztynie. Ekspert w dziedzinie marketingu internetowego, w tym marketingu usług rekrutacyjnych oraz employer brandingu z ponad 10-letnim doświadczeniem.
 

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.