I. Opis projektu "Dla Dobra Wspólnego"

 

1. Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

3. Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości

usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"

4. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.04 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn

5. Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 9iv - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

6. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Zarządzająca - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

7. Numer naboru/konkursu: RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/18

II. Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie umiejętności psychospołecznych, posługiwania się procesem komunikacji bez przemocy, radzenia sobie w codziennych relacjach z dziećmi  oraz zwiększenie dostępności  do usług społecznych dla 30 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu MOF Olsztyna oraz ich otoczenia w okresie 1.02.2019r.-31.08.2020r.

Projekt kierujemy do 30Rodzin(120osób) zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego kobiet i mężczyzn, zamieszkujących teren MOF Olsztyn, oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

III. Założenia projektowe:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym (z uws.)objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie-120

Liczba  osób (z uws) objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej z w programie - 60

Liczba  rodzin, które skorzystały z poradnictwa specjalistycznego -  30

Liczba osób, które podniosły umiejętności posługiwania się procesem NVC komunikacji bez przemocy -80

Liczba osób, które podniosły umiejętności psychospołeczne -80

Liczba osób, które podniosły umiejętności w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi -25

Wyjazd rodzin komunikacja NVC w praktyce -4

1 Festiwali rodziny

Liczba utworzonych miejsc wspierania rodziny-1

Liczba rodzin, które wzięły udział w wyjazdach integracyjnych rodzin, komunikacja NVC w praktyce -30

 

IV. Wartość ogółem:  849 819,37 zł

 

V. Zadania:

I.Usługi aktywizacyjno -integracyjne

1.Poradnictwo specjalistów: psycholog- diagnoza rodziny; Prawnik; Rodzinne

2.Warsztat dla rodziców i rodzin Budowa relacji wg NVC Komunikacja bez przemocy(KBP) wg Marschall B. Rosnberg

3.Indywidualne zajęcia w duchu KBP NVC oraz treningi Zen Coachingu–animacje drama

4.Treningi psychospołeczne: warsztat z asertywności, autoprezentacji Warsztaty psycho- profilaktyczne

5.Konsultant rodziny 3os

6.Cykl warsztat i konsultacji dietetycznych

II.Szkoła dla rodziców-warsztatowych

III. Organizacja czasu wolnego

1.Klub środowisk TPD

Grupy zabawowe w duchu NVC Komunikacji bez Przemocy dla dzieci i rodziców dla IIIgr. wiekowych oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych

2.Wyjazd rodzin, komunikacja NVC w praktyce

  1. Festiwal rodziny

 

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.