. INFORMACJE O PROJEKCIE


1. Program Operacyjny:                                          Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


2. Numer i nazwa Osi priorytetowej:                       RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne


3. Numer i nazwa Działania:                                     RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
                                                                                   jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"


4. Numer i nazwa Poddziałania:                               RPWM.11.02.04 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn


5. Nr Priorytetu Inwestycyjnego:                           9iv - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości
                                                                                  usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.


6. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:  Instytucja Zarządzająca - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


7. Numer naboru/konkursu:                                    RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/21

II. Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie umiejętności psychospołecznych, posługiwania się procesem komunikacji bez przemocy,
radzenia sobie w codziennych relacjach z dziećmi oraz zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 15 rodzin
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu MOF Olsztyna oraz ich otoczenia w okresie1.02.2022r.-31.12.2022r.


III. Założenia projektowe

1.Liczba osób zagrożonych  ubóstwem/wykluczeniem społecznym,objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 48
2.Liczba rodzin które skorzystały z poradnictwa specjalistycznego 12
3.Liczba osób które podniosły umiejętności posługiwania  się procesem NVC komunikacji bez przemocy 20
4.Liczba osób które podniosły umiejętności psychospołeczne 20
5.Liczba osób które podniosły umiejętności w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi 12
6.Wyjazd rodzin komunikacja NVC w praktyce 1
7.Liczba Wydarzenie lokalne  1
8.Liczba utworzonych miejsc wspierania rodziny i pieczy zastępczej 1

9.Liczba rodzin które wzięły udział w wyjazdach integracyjnych rodzin, komunikacja NVC w praktyce 12

10.Liczba osób na wystawie 48

 

IV. Wartość ogółem: 438 075,50 zł

 

V. Zadania:

I.Usługi aktywizacyjno -integracyjne

1.Poradnictwo specjalistów: psycholog- diagnoza rodziny; Prawnik; Rodzinne

2.Warsztat dla rodziców i rodzin Budowa relacji wg NVC Komunikacja bez przemocy(KBP) wg Marschall B. Rosnberg

3.Indywidualne zajęcia w duchu KBP NVC oraz treningi Zen Coachingu–animacje drama

4.Treningi psychospołeczne: warsztat z asertywności, autoprezentacji Warsztaty psycho- profilaktyczne

5.Konsultant rodziny 2os

6.Cykl zajęć dietetycznych

II. Szkoła dla rodziców-warsztatowych

III. Organizacja czasu wolnego

1.Klub środowisk TPD

2. Grupy zabawowe w duchu NVC Komunikacji bez Przemocy dla dzieci i rodziców dla IIIgr. wiekowych oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych

3. Wyjazd rodzin, komunikacja NVC w praktyce

4.Wydarzenie lokalne

IV.Festiwal rodziny

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.