Aktualny harmonogram realizacji projektu "Szansa na lepsze jutro"

 

                            Harmonogram realizacji projektu "Szansa na lepsze jutro"  
plan na 2019r.
Zad.1 Przygotowanie i zajęcia z reintegracji spolecznej S L
  plan na 04-06.2019r. plan na 07-09.2019r.
1. Rekrutacja personelu proj.oraz działania infor.- promoc.  10-11.2017r biuro projektu Olsztyn ul. Panasa 1A/18, MOPS, GOPS z terenu MOF, inne jednostki z terenu MOF  
2.Rekrutacja uczestników proj. zgodnie z harmonogramem po rozpoczęciu zajęć z grupą  
3. Indywidualne wsparcie/konsultacje psychologiczne Gasperowicz Urszula- 04.19r.Podtrzymywanie motywacji beneficjentów do rozwoju osobistego i zawodowego. Wsparcie podczas trudności pojawiających się w trakcie odbywania kursów, praca z lękiem egzaminacyjnym. Motywowanie do konsekwentnego realizowania własnych celów przez uczestników. Udzielanie psychologicznego wsparcia w rozwiązywaniu.05.19r. Podtrzymywanie motywacji beneficjentów do rozwoju osobistego i zawodowego. Udzielanie psychologicznego wsparcia w rozwiązywaniu ich osobistych problemów.
Pomoc w ukierunkowywaniu beneficjentów w wyborze ścieżki kariery zawodowej – ścisła współpraca z trenerkami pracy. Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczestników.  TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18.
 problemów beneficjentów. Motywowanie do rozwoju osobistego. 06.19r.
Urszula Gasperowicz 08.19r. Podtrzymywanie motywacji beneficjentów do realizacji podjętych działań związanych z rozwojem zawodowym
i kontynuowaniem wybranej ścieżki kariery – ścisła współpraca
z trenerkami pracy.
Udzielanie psychologicznego wsparcia w rozwiązywaniu problemów beneficjentów. Motywowanie do rozwoju osobistego. 09.19r.Podtrzymywanie motywacji beneficjentów do rozwoju osobistego i zawodowego. Udzielanie psychologicznego wsparcia w rozwiązywaniu ich osobistych problemów.
Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczestników.
Ewaluacja działań projektowych.
4.Warsztaty psychoprofilaktyczne Gasperowicz Urszula-Integracja uczestników IV edycji projektu. Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych: treningu umiejętności społecznych, zajęć. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18    
5.Warsztaty psychologiczne, trening umiejętności społecznych. Gasperowicz Urszula-Przeprowadzenie i, warsztatów psychoprofilaktycznych. Wspólne z doradcą zawodowym określenie IPD beneficjentów.  TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18   
5. Zajecia z równości szans K/M i niedyskryminacji Gasperowicz Urszula-Przeprowadzenie , zajęć z równość szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18  
6. Aktywizacja społeczna. Zajęcia edukacyjne z ekspertami Parol Milena -prawnik, Brykała Anna- dietetyk, Zamojska-  zgodnie z harmonogramem praca z grupą lub indywidualnie wg potrzeb 04-06.19r.TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub w Kancelarii prawnika.  Parol Milena -prawnik, Brykała Anna- dietetyk, Zamojska-  zgodnie z harmonogramem praca z grupą lub indywidualnie wg potrzeb 07-09.19r.TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 
7.Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu    
8. Animacja lokalna Anna Zimowska 04.19r. -Rekrutacja ciągła na IV edycje SNLJ.  Współpraca z firmami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miasta w kwestii aktywizowania beneficjentów i wprowadzanie w życie społeczne. Utrzymywanie kontaktu z beneficjentami II i III edycji. Badanie potrzeb aktualnej edycji benef. w zakresie aktywności i wolnego czasu. Prowadzenie dokumentacji uczestników SNLJ. Tworzenie narzędzi  pracy dla grupy beneficjentów stosownych do okoliczności związanych z wdrażaniem działań zw. z urozmaiceniem na aktywne formy spędzania wolnego czasu. Zainspirowani obecnie z animatorem lokalnym przygotowują następne przedświąteczne warsztaty razem z dziećmi z Klubu TPD
Współpraca z beneficjentami przy organizacji wyjścia integracyjnego w wybranych przez grupę formule, wyjście do kina ,na kręgle. Pobudzane stosunki międzyludzkie poprzez spotkania wewnątrz grupy w małych podgrupach, które opracowywały wspólne finalne wyjście całej edycji.
05.19r.- Pobudzanie stosunków międzyludzkich w grupie benefic. I kadry projektu. Inspirowanie w zmianach wartości i jakości życia w kierunku współpracy na rzecz wspólnego dobra. Pobudzanie do aktywności społecznej.
Rekrutacja ciągła na IV edycje SNLJ w razie potrzeby.  Współpraca z firmami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miasta w kwestii aktywizowania beneficjentów i wprowadzanie w życie społeczne. Utrzymywanie kontaktu z beneficjentami II i III edycji. Badanie potrzeb aktualnej edycji benef. w zakresie aktywności i wolnego czasu z IV edycji. Prowadzenie dokumentacji uczestników SNLJ. Tworzenie narzędzi  pracy dla grupy beneficjentów stosownych do okoliczności związanych z wdrażaniem działań zw. z urozmaiceniem na aktywne formy spędzania wolnego czasu. Tworzenie harmonogramu warsztatów zgodnie z harmonogramem projektu
06.19r.- Utrzymywanie kontaktu z beneficjentami II i III,IV edycji.
Współpraca z firmami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miasta w kwestii aktywizowania wszystkich beneficjentów i wprowadzanie ich w życie społeczne. Organizacja spotkania integracyjnego dla beneficjentów IV edycji. Praca z dokumentacją projektową
Anna Zimowska 07.19r.Współpraca z firmami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miasta w kwestii aktywizowania beneficjentów i wprowadzanie w życie społeczne. Ułatwianie włączenia w życie grupy podczas warsztatów IV edycji. Utrzymywanie kontaktu z beneficjentami wszystkich edycji. Badanie potrzeb aktualnej edycji benef. w zakresie aktywności i wolnego czasu. Prowadzenie dokumentacji uczestników SNLJ. Tworzenie narzędzi  pracy dla grupy beneficjentów stosownych do okoliczności związanych z wdrażaniem działań zw. z urozmaiceniem na aktywne formy spędzania wolnego czasu. Współpraca z beneficjentami przy organizacji wyjścia integracyjnego w wybranymch przez grupę formule.
Aktywizowanie beneficjentów  poprzez edukowanie na rozmowach indywidualnych: inspirowanie, wspieranie, motywowanie w celu rozwiązywania  problemów i rozwoju, w oparciu o zasady poszanowania odmienności, partnerstwa i tolerancji.

Praca w ramach zatrudniania beneficjentów  i realizacji projektu z podmiotami prywatnymi i publicznymi na czterech poziomach:
-praca  indywidualna z beneficjentami i ich rodzinami, przyjaciółmi z ich otoczenia;
-praca z lokalnymi grupami,  organizacjami;
-praca z sieciami grup i organizacji; 08.19r. Pobudzanie stosunków międzyludzkich w grupie benefic. I kadry projektu. Inspirowanie w zmianach wartości i jakości życia w kierunku współpracy na rzecz wspónego dobra. Pobudzanie do aktywsności społecznej.
Rekrutacja ciągła na IV edycje SNLJ.  Współpraca z firmami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miasta w kwestii aktywizowania beneficjentów i wprowadzanie w życie społeczne. Ułatwianie włączenia w życie  lokalnej społ.grupy podczas warsztatów II edycji. Utrzymywanie kontaktu z beneficjentami II i III edycji. Badanie potrzeb aktualnej edycji benef. w zakresie aktywności i wolnego czasu. Sprawozdanie, dokumentacja uczestników SNLJ. Tworzenie narzędzi  pracy dla grupy beneficjentów stosownych do okoliczności związanych z wdrażaniem działań zw. Z urozmaiceniem na aktywne formy spędzania wolnego czasu.
Osiąganie rezultatów poprzez:
-zachęcanie beneficjentów do samorozwoju, uczenia się i aktywności;
-pobudzanie stosunków międzyludzkich w grupie,  relacjach zawodowych , poczucie przynależności i zainteresowanie się sprawami wspólnoty;
-podnoszenie efektywność działań trenerów pracy, grupy beneficjentów, pracodawców, stażodawców
-pozwalanie na lepsze zrozumienie potrzeb społeczności przez lokalne władze i partnerów.
 umożliwianie zmianę nawyków  (od biernej postawy po aktywną), w kierunkupostawy obywatelskiej ukierunkowanej na kooperację.
-Ułatwianie włączenia się w życie grupy i społeczności, pomoc w odkrywaniu wartości wspólnoty, solidarności,satysfakcji z pomocy innym,
- wpływanie na zmianę hierarchii wartości w kierunku współpracy na rzecz wspólnego dobra przy współpracy przy organizacja  przedsięwzięć w TPD: festiwal rodzinny, zajecia klubiku TPD, imprezy zorganizowane na 100 lecie TPD i inne.
Realizacje działań w środowisku oraz beneficjentom. Na potrzeby beneficjentów, przygotuje odpowiednie narzędzia pracy. Każda grupa potrzebuje innych.

-praca z władzami publicznymi, zawodowymi agencjami i biznesem. Wspieranie indywidualnie beneficjentów. 09.19r.Współpraca przy organizacji Wyjścia do teatru lub kina - pomoc przy samoorganizacji grupy IV edycji SNLJ w alternatywnych formach spędzania czasu wolnego.  Przygotowanie podsumowania dotychczasowych działań dla wszystkich edycji projektu.  Ułatwianie włączenia w życie  lokalnej społ. grupy podczas warsztatów IV edycji. Utrzymywanie kontaktu z beneficjentami wszystkich edycji, którzy nie zakończyli wsparcia oraz monitoring beneficjentów po zakończonym wsparciu ze wszystkich edycji SNLJ.
Wpływanie na zmianę hierarchii wartości w kierunku współpracy na rzecz wspólnego dobra przy współpracy przy organizacja  przedsięwzięć w TPD: festiwal rodzinny, zajęcia klubiku TPD, imprezy zorganizowane na 100 lecie TPD i inne.
Zachęcanie do aktywnego Udziału w tych przedsięwzięciach tworzenia sieci relacji obywatelskich i zawodowych.

Praca w przygotowaniu podsumowania projektu, dokumentacji.
 
9. Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku zgodnie z harmonogramem praca z grupą lub indywidualnie wg potrzeb. TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18   
10. Opieka nad dziećmi uczestników proj uczestniczących w zajęciach zgodnie z harmonogramem  wg potrzeb zgodnie z harmonogramem  wg potrzeb
Zad.2 Zajecia z reintegracji zawodowej    
1.  Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, opracowanie IPD przez doradce zawodowego wraz z uczestnikami Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym podsumowujące wsparcie doradcze dla uczestników II edycji Projektu 04.19r. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dotyczące aktualizacji dokumentów aplikacyjnych i postępów poszukiwaniu pracy 06.19r.TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18   
2. Opracowanie diagnoz pradyspozycji zawodowych Joanna Domańska 04.2019r.-Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dotyczące diagnozy potencjału i predyspozycji zawodowych oraz oczekiwań wobec projektu. 05.19r.-Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania uczestników IV edycji. .TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18  Joanna Domańsak 07.19r. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dotyczące aktualizacji dokumentów aplikacyjnych i postępów poszukiwaniu pracy. 08.19r. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dotyczące aktualizacji dokumentów aplikacyjnych i postępów poszukiwaniu pracy. 09.19r. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dotyczące aktualizacji dokumentów aplikacyjnych i postępów poszukiwaniu pracy.

Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym podsumowujące wsparcie doradcze dla uczestników IV edycji Projektu
3.Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Joanna Domańska 05.19r.-Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy: 14,15.05.2019. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy: 11,12.06.2019. .TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18   
4. Zajęcia indywidualne z trenerem pracy Karolina Zalewska-Wspieranie uczestników, aby ukończyli kurs prawo jazdy i zdali egzamin państwowy. Motywowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia. Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia przy zaangażowaniu uczestników. Joanna Sadżuga-04.19r. -1) Systematyczne spotkania z klientami projektu w celu prowadzenie rozmów wspierających w bieżących trudnościach oraz motywowanie do aktywności wynikających z udziału w projekcie .
2) Wspólne poszukiwanie z klientami miejsca pracy bądź stażu dla beneficjenta.
3) Motywowanie klientów do podjęcia pracy w związku z niską  ich motywacją
4) Aktywne poszukiwanie pracy dla klienta ,który przeprowadził się do innego miasta
5) Poszukiwanie alternatywnych form opieki na dalszy okres po podjęciu pracy(żłobek,przedszkola)
6)Udział w spotkaniach zespołu specjalistów zatrudnionych w projekcie- dzielenie się doświadczeniami, wymiana informacji na temat sukcesów oraz pojawiających się trudności.
Anna Zimowska 04.19r. Sesje coachingowe zmierzające do zwiększenia motywacji i podjęcie konkretnych działań w kierunku zatrudnienia. Poszukiwanie pracy wraz beneficjentami II i III edycji SNLJ. Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami. Pomoc w dokonywaniu zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz w realizacji wyznaczonych celów, ze szczególnym uwzględnieniem celów zawodowych tj. pozyskiwania i utrzymywania zatrudnienia beneficjen. II i III edycji SNLJ. Motywowanie do działania. Aplikowanie. Monitorowanie rynku pracy.
TPD WMOR Olsztyn ul. Panasa 1A/18 lub na terenie MOF
Anna Zimowska 08.19r.Wspólne działania z grupą sterującą zgodnie i spójnie z działaniami psychologa i doradcy zawodowego. Powtórna analiza rynku stosownie do potrzeb podopiecznych. Spotkania i  aktualne badanie potrzeb beneficjentów. Analiza sytuacji rodzinnej i wszelkich barier.  Rekonesans rynku pracy  wg potrzeb beneficjenta. Prowadzenie beneficjentów wszystkich edycji po zdaniu egzaminów na Prawo Jazdy i zakończeniu kursów zawodowych. Prowadzenie i współpraca, pomoc podczas stażu – bieżący kontakt. Zatrudnienie i wsparcie w pierwszych tygodniach pracy. Sesje coachingowe z beneficjentami wszystkich edycji oraz poszukiwanie pracy wraz beneficjentami wszystkich edycji SNLJ. Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami. Tworzenie sieci relacji i kontaktów zawodowych dla beneficjentów. Pomoc w dokonywaniu zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz w realizacji wyznaczonych celów, ze szczególnym uwzględnieniem celów zawodowych tj. pozyskiwania i utrzymywania zatrudnienia beneficjen. wszystkich edycji SNLJ. Motywowanie do działania. Aplikowanie. Stałe monitorowanie rynku pracy. 09.19r. Wybór najskuteczniejszych metod wprowadzenia beneficjentów na
r.pracy poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcami, organizację spotkań sieci relacji.
Zwiększona intensywność wsparcia sesji coaching. wsparcia pośredniego (poszukiwanie ofert, nawiązanie kontaktów z pracodawcami)
 
Pomoc podczas coachingu w realnym dokonywaniu zmiany w rozwoju osobistym i zawod. oraz w realizacji wyznaczonych celów, ze szczególnym uwzględ. celów zawod. tj. pozyskania i utrzymania zatrudn. U osób już zatrudnionych lub będących jeszcze podczas stażu. utrzymywanie systematycznego kontaktu ze stażodawcami i pracodawcami aby wzmacniać motywacje beneficjentów wspólnymi siłami ze środowiskiem pracy, wpływanie na zmianę postaw środowiska pracy aby wiedzieli, że wiele zależy również od ich strony i nastawienia.


Wspieranie procesów zmiany w wybranych obszarach życia podczas coachingu. Odkrywanie z klientem jego potencjału w nowych sytuacjach zawodowych, wspieranie rozwoju  kompet. społeczn,

Praca nad zmianą postaw, beneficjentów wzbudzanie motywacji do działania, wspólne szukanie i skuteczne rozwiązania ukierunk. na aktywizację zawodową

Monitorowanie r. pracy, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, pomaganie w aplikowaniu na aktualne oferty pracy, przygotowuje do konkretnych rozmów kwalifik, wspiera nie beneficjentów w środowisku zawod. podczas odbywania stażu. Ewentualne natychmiastowa pomoc przy zmianach , przy potrzebach podczas wątpliwości.

 Podążanie za konkretnymi potrzebami beneficjenta. asystowanie uczestnikom  w celu  i usamodzielnieniu.

 Współpraca i konsultacje z kadra projektu gł. z psychologiem i Doradcą zawodowym .

- Pomaganie w godzeniu ról rodzinnych i godzenie ról zawodowych.  Joanna Sadżuga 08.19r.1) Poszukiwanie zatrudnienia dla klientów ostatniej edycji projektu (Izabela Mikuczyńska, Julia Kadziewicz, Marek Drozdowski) z uwzględnieniem równości szans (klientka jest samotną matką).
2) Kontynuowanie  procedury związanej z rozpoczęciem stażu w Ośrodku Mieszkalno- Rehabilitacyjnym Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie dla p. Bartka Bugowskiego. Monitoring stażu, zapewnienie obiegu dokumentacji związanej ze stażem
3) Spotkania z klientami projektu, prowadzenie rozmów, motywowanie beneficjentów do podjęcia pracy.  Motywowanie oraz wspieranie w przygotowaniu do zdania egzaminu prawa jazdy  - klienta Marka Drozdowskiego
4) Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami- tworzenie bazy pracodawców;
5) Praca motywacyjna nad doprowadzeniem do zatrudnienia klientów z wcześniejszych edycji. Praca nad ich trudnościami i przeszkodami. Poszukiwanie odpowiednich miejsc pracy oraz pomoc w zapewnieniu przedszkola dla dzieci.
6) Prowadzenie wymaganej dokumentacji projektowej
7) Udział w spotkaniach zespołu specjalistów zatrudnionych w projekcie- dzielenie się doświadczeniami, wymiana informacji na temat sukcesów oraz pojawiających się trudności. 09.19r. 1) Praca motywacyjna nad doprowadzeniem do zatrudnienia klientów z wcześniejszych edycji. Praca nad ich trudnościami i przeszkodami. Poszukiwanie odpowiednich miejsc pracy oraz pomoc w zapewnieniu przedszkola dla dzieci.
2) Monitoring stażu klienta Bartka Bugowskiego. Monitoring zatrudnienia pozostałych klientów.
3) Kontaktowanie się z klientami II i III edycji oraz motywowanie uczestników projektu do podjęcia aktywności zawodowej.
4) Pomoc z znalezieniu przedszkola (najlepiej ze środków unijnych), dla dziecka pani Edyty Karosek, która ma trudności finansowe.
5) Spotkanie z klientami, motywowanie oraz wspieranie klientów w bieżących problemach.
6) Prowadzenie wymaganej dokumentacji projektowej
7) Udział w spotkaniach zespołu specjalistów zatrudnionych w projekcie- dzielenie się doświadczeniami, wymiana informacji na temat sukcesów oraz pojawiających się trudności. Karolina Zalewska 08.19r. Wspieranie uczestników, aby ukończyli kurs prawo jazdy i zdali egzamin państwowy. Motywowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia. Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia przy zaangażowaniu uczestników. 09.19r.Poznanie predyspozycji zawodowych uczestników. Dobór kursu zawodowego uwzględniającego Indywidualny Plan Działania.
Wspieranie uczestników w rozwijaniu umiejętności organizacyjnych.


Zad.3 Kursy podnoszące umiejetności i kwalifikacje zawodowe, staże    
1. Kursy zawodowe uczestników projektu przewidziano kursy dla 6 osób. Na terenie MOF przewidziano kursy dla 6 osób. Na terenie MOF. Harmonogram na kursie zawodowym „Kosmetyczka z ECDL Profile” 3 osoby Izabela Kodzik, Izabela Mikuczyńska, Justyna Pierzchała; Od 15-16.07-2019 g. 9:00 - 16:00; 17-07-2019 g.9:00 - 15:00; 18-19.07-2019 g.09:00 - 17:00; 22-23.07-2019 g.09:00 - 16:00 Edugika ul. Warmińska 14/5; 24-30. 07-2019 g.8:30 – 14:30 Salon „Beauty by Małgorzata Uścinowicz
ul. 1 Maja 13/311 – III piętro; Kurs Przedstawiciel Handlowy pan Jakub Włosik 80 h, 
ul. CENTRUM ul. Mochnackiego 10 lok.1, 10-037 Olsztyn
12.07 – 25.07.2019; 12.07- 8.00-15.00; 15-17.07- 8.00-15.00; 18-19.07- 8.00 - 14.30; 22.07.- 8.00- 14.30; 23-25.07- 8.00 – 15.00
Kurs Gastronomiczny pani Maja Kuczyńska: Horyzonty Cafe, Ul. Pieniężnego 17, 10-686 Olsztyn
15.07.2019 r. – 30.07.2019 r. w godz. 9.30 –  15.00. 18.07. 2019 Uprawnienia SEP godz. 16.00 – 20.00 Obecnie beneficjentka dostarczyła zwolnienie lekarskie do 22.07 – 28.07.2019 czekamy na zmianę harmonogramu.
Kurs: „Magazynier z obsługa wózków jezdniowych oraz ECDL”110h pan Kamil Nowakowski CENTRUM ul. Mochnackiego 10 lok.1, 10-037 Olsztyn 12.07-30.07.2019  w g.12.07 8.00 – 14.45; 15-16.07 8.00 – 14.45; 17.07 8.00 – 13.00; 18.07 8.00 – 21.00; 19.07 15.45 – 21.00; 20.07 9.00 -14.30; 22.07 15.45 – 21.00 23.07 10.30 – 21.00; 24.07 15.45 – 21.00; 25.07 15.45 – 19.30; 26.07 15.00 – 20.00; 27.07  10.00- 13.45; 29.07 15.00 – 20.00; 30.07 15,00 – 20,00
2.Kursy prawa jazdy uczestników projektu przewidziano kursy dla 2 osób  Na terenie MOF przewidziano kursy dla 2 osób, w związku z potrzebami uczestników, uwzgledniono jeszcze 1 osobę na kurs. Na terenie MOF. Zajęcia teoretyczne na kursie prawa jazdy kat. B w dn. 26.06.2019 w g.9-16.45; 27.06.2019 g.8:30-16:00; 28.06.2019 g. 8:30-13:00   22.07.2019 g.16:30-19:30 Pierwsza pomoc  Miejsce prowadzenia zajęć: CENTRUM Andrzej Szope Ul. Wilczyńskiego 6c/206, 10-686 Olsztyn
 Jazdy przygotowujące do egzaminu odbywają się po umówieniu indywidualnym z beneficjentem. Edycja IV 1. Kamil Jankowski – indywidualne jazdy
2. Marek Drozdowski – indywidualne jazdy 3. Izabela Kodzik – indywidualne jazdy. Edycja II 1. Samanta Jankowiak - egzamin 2. Patryk Mazanowski - egzamin 3. Aleksandra Zamojska- egzamin. Edycja III 1. Gerard Święcicki- egzamin 2. Joanna Lebiedź- egzamin 3. Natalia Czepirska- egzamin 4. Robert Krakowiak- egzamin. Egzaminy ustalane są indywidualnie.

3.Staże dla uczestników projektu przewidziano kursy dla 6 osób. Na terenie MOF Staż: handlawiec pani Julia Kodziewicz  8.07–8.10.2019 godz. 8.00 -16.00 Lapciuszek ul. Burskiego 1 Olsztyn
Staż sekretarka Justyna Szlachetka: TEB Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu od 5.08.-5.11.2019 w g. 8-16.00 ul. Westerplatte 1a (Budynek LOKu) 10-446 Olsztyn


 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.