Aktualności

Partnerstwo strategiczne dla zdrowia dzieci
Partnerstwo strategiczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

i Fundacji Ziko dla Zdrowia to zobowiązanie do wspólnego inicjowania

i wspierania działań mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży

w obszarach promocji i ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej.

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Fundacja Ziko dla Zdrowia od 2020 roku współpracują przy realizacji programów społecznych na rzecz poprawy sytuacji dzieci w Polsce. Dzięki połączeniu sił obydwu organizacji możliwe będzie dotarcie z prozdrowotnymi programami edukacyjnymii charytatywnymi do podopiecznych Towarzystwa, którzy korzystają z różnorodnych form opieki i zajęć w kilkuset placówkach na terenie całego kraju. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest jedną z najstarszych organizacji w Polsce, działającą na rzecz potrzebujących dzieci. Od ponad 100 lat pomaga polskim rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Obecnie Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego i posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz większości powiatów, miast i gmin.
Fundacja Ziko dla Zdrowia to organizacja dobroczynna powstała w 2016 roku.  Jej celem jest prowadzenie działań w obszarze promocji i ochrony zdrowia. Realizowane przez Fundację programy społeczne dotyczą edukacji, rzetelnego poradnictwa prozdrowotnego oraz działań charytatywnych.  Od 2019 roku organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, w 2021 roku została wyróżniona tytułem Filantropa Krakowa.

Drodzy Nauczyciele...

   

Dziękujemy za opiekę i wsparcie, 

za pochwały i krytykę – wyrażane otwarcie.

Za dzieci naukę, wiedzę i doświadczenie

i takie – na Dzień Nauczyciela – mamy życzenie:

niech się w zamian spełni każde Wasze marzenie!

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

bardzo dziękuje za złożenie wszystkich ofert na realizację usługi

doradcy zawodowego

psychologa

trenera osobistego/pracy

w ramach projektu “PERSPEKTYWA”, współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-20120 

W załączeniu protokół z wyboru usług.

Attachments:
Download this file (Protokół z wyboru usług.PDF)Protokół z wyboru usług[ ]4525 kB

Uwaga Zmiana !

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

informuje, że do  zamieszczonego

postępowania RPWM. 11.01.02/TPD/01/2021, ogłoszonego dnia 13.09.2021r.

związanego ze złożeniem ofert

na realizację usługi doradcy zawodowego, psychologa,

trenera osobistego/pracy w ramach projektu “PERSPEKTYWA”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 

WPROWADZA ZMIANY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO POLEGAJĄCE NA DOPRECYZOWANIU:

W rozdziale II Przedmiot zamówienia

pkt 5.Określenie przedmiotu zamówienia -posiadane kompetencje i doświadczenie:

1.w przypadku doradcy zawodowego:
b) doświadczenie w zawodzie doradcy zawodowego minimum 4 lata

lub osoba powinna zrealizować co najmniej 600h wsparcia ,

w tym 2 lata lub co najmniej 300h stażu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie;

(dodaje się powyższy zapis: "lub co najmniej 300h  stażu pracy z osobami

zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie")

2. w przypadku psychologa:
b) doświadczenie w zawodzie psychologa minimum 4 lata

lub osoba powinna zrealizować co najmniej 600h wsparcia,

w tym 2 lata lub co najmniej 300h stażu pracy z osobami

zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie-

(dodaje się powyższy zapis : " lub co najmniej 300h  stażu pracy z osobami

zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie")
3 w przypadku trenera osobistego/pracy:
b) doświadczenie w zawodzie trenera osobistego/pracy minimum 4 lata

lub osoba powinna zrealizować co najmniej 600h wsparcia ,

w tym 2 lata lub co najmniej 300h stażu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie;

(dodaje się powyższy zapis : "lub co najmniej 300h  stażu pracy z osobami

zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie"),co ma odzwierciedlenie w rozdz.4pkt3.3Kryterium stażu

(dodaje się w dodatkowej punktacji" lub powyżej 300h" stażu pracy

z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie-10%

W rozdziale III Warunki udziału w postepowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia?:

w pkt 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,

którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postepowaniu,

polegające na posiadaniu doświadczenia i odpowiedniego potencjału w realizacji zadań doradczych:

1.1 W przypadku doradcy zawodowego w pkt b - dodaje się zapis :

"lub co najmniej 300h  stażu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie"

1.2. W przypadku psychologa w obszarze działań psychologicznych w pkt b  -dodaje się  zapis :

"lub co najmniej 300h  stażu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie"

1.3 W przypadku trenera osobistego/pracy: w pkt b- -dodaje się zapis :

"lub co najmniej 300h  stażu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie"

W rozdziale IV Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

3.2 Kryterium "doświadczenie w zawodzie zawodowe"(D)(...). Punktacja będzie przyznawana jak poniżej:

-powyżej 4 lat doświadczenia w zawodzie - uzupełnia się  o zapis " lub osoba zrealizuje powyżej 600h wsparcia"    -10%

-powyżej 5 lat doświadczenia w zawodzie - uzupełnia się o zapis" lub osoba zrealizuje powyżej 700h wsparcia"      -20%

W rozdziale X Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oferty, wyjaśnienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie/ poprzez e-mail zostały uzupełnione o zapis "telefonicznie"

Zmianie uległa omyłka pisarska polegająca na numeracji rozdziałów od rozdziału IV

Reszta pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym termin złożenia ofert

zostanie wydłużony do dnia 27.09.2021r.godz.23.59

W załączeniu zapytanie ofertowe ze zmianami.Załączniki pozostaja bez zmian

Attachments:
Download this file (zapytanie ofertowe ze zmianą.PDF)zapytanie ofertowe ze zmianą.PDF[ ]7579 kB

Uwaga Zmiana !

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

w związku z pojawieniem się błędu technicznego w systemie,

który uniemożliwił zamieszczenie ogłoszenia

w Bazie Konkurencyjności anulował przesłane dnia 10.09.2021r.

postępowanie RPWM. 11.01.02/TPD/01/2021,

związane ze złożeniem ofert

na realizację usługi doradcy zawodowego, psychologa,

trenera osobistego/pracy w ramach projektu “PERSPEKTYWA”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 .

Ogłoszenie nowego postepowania nie spowoduje zmian w treści ogłoszenia,

jedynie w terminie ogłoszenia postępowania  RPWM. 11.01.02/TPD/02/2021

Złożenie ofert powinno nastąpić w terminie do 22.09.2021r.godz.23.59

W załączeniu dokumenty do pobrania

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi

doradcy zawodowego

psychologa

trenera osobistego/pracy

w ramach projektu “PERSPEKTYWA”, współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-20120

 Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu

  Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych

 szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie

Poddziałanie: 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych

 oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów

 aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn

 Projekt PERSPEKTYWA RPWM.11.01.02-28-0036/19

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Nr postępowania RPWM.11.01.02/TPD/01/2021

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.21 września 2021r. do godz. 23:59. 

 

"Uczyć się i nie myśleć to strata czasu,
myśleć i nie uczyć się – to niebezpieczeństwo."
(Konfucjusz)

Obraz znaleziony dla: poczatek roku szkolnego powitanie szkoły darmowe

Drodzy Uczniowie

życzymy Wam

aby Nowy Rok Szkolny 2021/2022

był dla Was wyzwaniem ,

i zaowocował w nowe przyjaźnie,

różnorodne doświadczenia edukacyjne ,

nowe pasje i ciągłe poznawanie świata.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci WMOR

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny zwraca się z uprzejmą prośbą

o oszacowanie wartości zamówienia na usługi specjalistów:

doradcy zawodowego, psychologa , trenera osobistego/pracy 

w ramach projektu "Perspektywa" 

RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne,

          RPWM. 11.01.00 Aktywne włączenie ,w tym

z myślą o promowaniu równych szans

oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie,

RPWM. 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji,

a  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Istnieje możliwość składania ofert

z szacowaniem zamówienia częściowo 

w terminie do dnia 1.09.2021r do godz. 23.59.

Przy szacowaniu kosztu proszę uwzględnić

informacje zawarte w załączeniu.

 
Pragniemy z całego serca podziękować:
💙 Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Olsztynie
💙 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie
💙 Ośrodkowi Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Olsztynie
za pomoc i współpracę przy rekrutacji uczestników do projektu "Marzenie",
który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
❤️
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Bardzo dziękujemy Darczyńcom

firmie BETASOAP SP. Z O.O.

za podarowanie  480 mydełek

 

 Wszystkim dzieciom i młodzieży

życzę, aby rozpoczęte 

wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń,

fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi,

z nawiązaniem nowych, wartościowych przyjaźni,

ale przede udanego i bezpiecznego wypoczynku.

 

 

Zatem :

Wypoczywajcie,

Realizujcie wakacyjne plany,

Rozwijajcie zainteresowania
i

Wróćcie nowym roku szkolnym radośni,

z zapasem sił do nauki,

gotowi do podejmowania nowych wyzwań

i kolejnych zadań.

 

Rzecznik Praw Dzieci

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Udało się !!! 

w ramach Pajacykowej Pomocy Żywnościowej,

we współpracy ze szkołami Sp10, Sp15, Sp30, Sp33 w Olsztynie

oraz Sp w Rusi

zrobić przed końcem roku szkolnego i rozdać

88 sztuk paczek

z artykułami żywnościowymi

dla dzieci na wakacje

Z całego serduszka dziękuję

Moim Wspaniałym Koleżankom

z pracy za pomoc przy organizacji paczek,

Wszystkim zaangażowanym Pedagogom ze szkół

jak też Spółce Regionalnej Polska

Sieć Handlowa Lewiatan-Orbita Sp. z o.o. w Olsztynie

Dziękujemy PAH

 

Z ostatniej chwili......

 

Czy Wiecie o której godzinie dziś był wschód słońca w Olsztynie?

No, tego Możecie nie wiedzieć....

...O godzinie 04:14 rano.Zobacz obraz źródłowy

 

A czy Wiecie jaki jest dziś dzień? 

No, to na pewno Wiecie. 

 1 czerwca....

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski

Oddział Regionalny w Olsztynie

życzy z tej okazji

Wszystkim Dzieciom Dużym i Małym na całym świecie

dużo radości,

uśmiechu ,spełnienia marzeń

i ciepłego słoneczka każdego dnia.

Oferta nr 1/TPD/2021 z dnia 18.05.2021

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski

Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni  

Wychowawcę do Klubu TPD.

Do zadań wychowawcy należeć będzie przede wszystkim sprawowanie opieki

nad wychowankami Klubu TPD w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

organizacja zajęć wspomagających prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży ,

praca edukacyjna i socjoterapeutyczna z dziećmi , współpraca z rodzicami oraz ze specjalistami ,

udzielanie pomocy dzieciom ,której rezultatem będzie zwiększenie szans rozwojowych

i umiejętności psychospołecznych u dzieci w ramach projektu

„ Marzenie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Od kandydatów oczekujemy:

1.Wykształcenia- wyższego pedagogicznego potwierdzanego stosownymi dokumentami;

2.Doświadczenia- 2 lata w pracy z dziećmi;

3.Pogodnego usposobienia, odpowiedzialności, empatii ,cierpliwości i zaangażowania, kreatywności.

 

Po zatrudnieniu- wypełniania dokumentacji zgodnej z założeniami projektowymi.

Oferujemy:

1.Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę-3/4 etatu- od zaraz;

2.Możliwość indywidualnego rozwoju;

3.Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

Dokumenty aplikacyjne potwierdzające wykształcenie i doświadczenie oraz cv wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)prosimy przesyłać na adres TPD WMOR:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście dostarczyć do placówki  TPD WMOR przy ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie do dnia 10.06.2021r.

z dopiskiem Wychowawca w Klubie TPD w projekcie „Marzenie”. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane w formie skanu lub złożone osobiście w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49 Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy wybrane osoby.

 

 
 
 
Jakiś czas temu mogliście usłyszeć nas w Radio Olsztyn ?
 
W rozmowie z Panią Agnieszką Lipczyńską opowiedzieliśmy o prowadzonym przez nas projekcie dla Rodzin "Marzenie."
 
Oto link do audycji: https://fb.watch/4SHcoZq2fg/
 
 
Wysłuchajcie rozmowy do końca, bo naprawdę warto❗️
 
DAJCIE SZANSĘ SOBIE I SWOJEJ RODZINIE!
 
Czekamy na Wasze zgłoszenia. 
 
 
Dzięki wzięciu udziału w projekcie zyskacie:
 
✅ lepsze relacje w związku i ze swoimi dziećmi;
 
✅rozwój osobisty
 
✅otwartość na swoje i innych potrzeby;
 
✅nowoczesne metody i narzędzia z zakresu komunikacji i świadomego rodzicielstwa.
 
Rekrutacja wciąż trwa, ruszamy już od 1 czerwca.
 
Nie czekaj, zadzwoń do nas: ☎️ 519-749-916
 
 
ZAPRASZAMY
 
?
 
Projekt "Marzenie" jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olsztynie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Po raz kolejny dla naszych podopiecznych
w ramach wsparcia #PEPCO
zakupiono laptopy.

Dzięki nim dzieci będą mogły korzystać z nauki zdalnej,
a także z atrakcyjnych zajęć realizowanych online
w placówkach TPD dzięki wsparciu finansowemu #PEPCO.
 
 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Macieju, w  imieniu wszystkich kobiet z TPD  dziękujemy <3

W trosce o czyste ręce pokonajmy razem smoka Brudo!

 

Fundacja Ziko dla Zdrowia

ruszyła

z nowym projektem edukacyjnym,

poświęconym higienie rąk.

Dbałość o higienę rąk to temat ważny i aktualny od zawsze i na zawsze…

Szczególnie jest on ważny w przypadku dzieci i młodzieży,

bowiem wyrobienie dobrych nawyków higienicznych

w dzieciństwie procentuje w dorosłym życiu.

Dlatego właśnie – z myślą o dzieciach w wieku szkolnym powstał projekt edukacyjny

Fundacji Ziko dla Zdrowia „Zdrowie w Twoich rękach, czyli jak skutecznie zwalczyć smoka Brudo”.

Wyróżnikiem i swoistym „antybohaterem”

projektu jest bajkowa postać smoka Brudo.

Jego historia, opowiedziana językiem dziecka to świetny sposób na przyjazne i skuteczne

przekazanie uczniom wiedzy o drobnoustrojach,

które zagrażają naszemu zdrowiu i z którym możemy skutecznie walczyć poprzez dokładne mycie rąk.

Projekt „Zdrowie w Twoich rękach, czyli jak skutecznie zwalczyć smoka Brudo”

został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jego realizacja odbywa się w ramach współpracy partnerskiej z Gminą Kraków.

Kontakt do Fundacji Ziko dla Zdrowia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd