Aktualności

Serdecznie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne wszystkie chętne osoby,które chciałyby wziąć udział

w  projekcie "Szansa na lepsze jutro" .

Termin spotkania 23.10.2017 (poniedziałek) o godz 10.00

Serdecznie zapraszamy chętne osoby do wzięcia udziału  w projekcie "Szansa na lepsze jutro " .

Pierwsze spotkanie już w czwartek 19.10.2017 r. godz.12.00

14 października - Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień jakże ważny i potrzebny, bo wielkim kunsztem jest być nauczycielem

 

„…Być nauczycielem we właściwym sensie, to znaczy być uczniem.

Nauczanie zaczyna się wtedy, kiedy ty - nauczyciel - uczysz się od ucznia,

stawiasz się w jego położeniu tak, abyś mógł zrozumieć, co on rozumie,

i poznać sposób, w jaki to czy owo pojmuje”

S.Kierkegaard

 

 W TYM DNIU  WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM

SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Warmińsko-Mazurski

Oddział Regionalny

.

ŻYCZENIA Z OKAZJI NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

„Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsza to
korzenie, druga to skrzydła- Hodding Carter, Jr.

„Korzenie” - to rodzina, dająca dziecku to, co najcenniejsze,
czyli miłość, poczucie bezpieczeństwa i świadomość swego pochodzenia.
„Skrzydła”-
to potencjał dziecka, jego zdolności, które możemy rozwijać i pielęgnować,
aby zapewnić dziecku jak najlepszy start.
Państwo zapewniacie swojemu dziecku korzenie – nauczyciele dadzą skrzydła.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2017/2018
życzymy wszystkim UCZNIOM, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą,
odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie,
rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. Niech szkoła będzie dla Was także miejscem radości, wielu przyjaźni i ciągłego rozwoju,

NAUCZYCIELOM oraz wszystkim PRACOWNIKOM SZKOŁY życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.

RODZICOM zaś życzę, by ten nowy rok szkolny przyniósł wiele
nadziei związanych z przyszłością ich dzieci

 

Elżbieta Orłowska

Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie

 

 

KLUB TPD w Olsztynie zakończył projekt "W zdrowym ciele, zdrowy duch"

Click to enlarge image klubtpd02.JPG

klubtpd02.JPGProjekt realizowany był przez podopiecznych Klubu TPD w Olsztynie ul. Panasa 1A/18  Bezpośrednimi adresatami zadania była 15-osobowa grupa dzieci w wieku od 6 do 14 lat,  oraz w ramach zadania współpraca z trzema klubami osiedlowymi: "Na Górce", "Akant" i "17" na trzech osiedlach: Nagórki, Jaroty, Pieczewo – wymiana doświadczeń, wspólna realizacja niektórych zadań z dziećmi oraz seniorami z klubów. Projekt trwał 4 miesiące, zajęcia odbywały się od kwietnia do lipca 2017 roku.

Głównym celem programu była profilaktyka wad postawy i nadwagi wśród dzieci i młodzieży. Działania zaplanowane w projekcie obejmowały zajęcia, które poszerzyły wiedzę wychowanków na temat nadwagi oraz wad postawy, przyczyn ich powstawania i skutków.

 W projekcie  „W zdrowym ciele zdrowy duch” odbyły sie spotkania z dietetykiem, rehabilitantem, lekarzem i trenerem fitness, pedagogiem). Specjaliści  udzielali wychowankom cennych rad i wskazówek dotyczących ich zdrowia. Podopieczni odwiedzili restaurację serwującą dania przygotowane z ekologicznych produktów, sami również nauczyli się przygotowywać zdrową żywność (sałatki warzywne i owocowe, koktajle). Realizowane będy zajęcia sportowe (gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w Sali w zależności od warunków atmosferycznych).

Zaplanowane w projekcie zajęcia praktyczne nauczyły dzieci i młodzież prawidłowej postawy prozdrowotnej i technik aktywnego wypoczynku.

Projekt współfinansowany był przez Warmińsko Mazurski Urząd Marszałkowski

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci WMOR w Olsztynie we współpracy z Polską Akcją Humanitarną sfinansuje obiady dla dzieci w Olsztynie, Gminie Stawiguda, Gminie Purda.

 

obiady obraz

Celem  współpracy jest rozwinięcie systemu docierania z pomocą do beneficjentów w zakresie dożywiania tzw.  Program Pajacykowa Sieć Pomocowa.

W roku szkolnym 2017/2018 TPD WMOR ponownie sfinansuje obiady dla co najmniej 50 dzieci, tym razem we współpracy  z Polską Akcja Humanitarną. Posiłki dzieci będą  otrzymywały w wytypowanych 12 szkołach olsztyńskich, gminy Purda i gminy Stawiguda.

W całym roku szkolnym 2017/2018 jest to około 10 000 obiadów dla najbardziej potrzebujących Dzieci.

Dziękujemy PAH w imieniu dzieci.

 

 TPD zatrudni do projektu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Oddział Regionalny realizujące projekt w partnerstwie z Gminą Świątki pt. NOWOCZESNA EDUKACJA, Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; Poddziałanie 2.2.1: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe           

 Zatrudni 10 nauczycieli na umowę zlecenie – łącznie 1040h w projekcie, do prowadzenia Zajęć Tematycznych w ramach bloków i kół zainteresowań w latach 2017-2018 (zajęcia będą odbywały się w roku szkolnym).

 W klasach II-III/III-IV

 1. Blok j. angielskiego
 2. koło odkrywców świata
 3. klub gier planszowych
 4. blok matematyczno-przyrodniczy

 W klasach IV-V/V-VI

 1. blok j. angielskiego
 2. blok językowo-dziennikarski
 3. blok nauk ścisłych
 4. blok informatyczny
 5. blok przyrodniczy
 6. koło szachowe

 Wymagane kompetencje i doświadczenie nauczycieli:

 1. wykształcenie wyższe pedagogiczne potwierdzone dyplomem lub kurs kwalifikacyjny pedagogiczny, specjalność adekwatna do wybranego bloku lub koła
 2. minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela

 Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o złożenie CV i listu motywacyjnego. Dokumenty można składać osobiście w biurze TPD WMOR w Olsztynie ul. Panasa 1A/18 lub przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 sierpnia 2017 r.  W liście motywacyjnym proszę wskazać stanowisko (blok tematyczny lub koło zainteresowań).
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się po 16 sierpnia 2016 r.

Tel. do kontaktu: 89 5269549.

TPD WMOR realizuje projekt Moderator III 

1.Projekt Moderator III zakłada pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi, które nie spełniają swoich funkcji.

2. Wsparcie moderatorom rodziny zapewnią : Rzecznik Praw Dziecka TPD, psycholog, prawnik oraz instytucje i placówki świadczące pomoc rodzinie.

3. Warsztaty w „Szkole dla rodziców” - edukacja w zakresie wiedzy i umiejętności budowania autorytetu rodzicielskiego.


Celem programu jest wspieranie podstawowych funkcji rodzin problemowych, dysfunkcyjnych wychowujących dzieci oraz wyrównywanie szans i startu życiowego dzieci wychowujących się w tych rodzinach poprzez tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dziecka warunków wychowawczych i opiekuńczych oraz ochronę praw dziecka, poprzez pracę z rodzinami: 3 moderatorów rodzinnych, edukatora, Rzecznika Praw Dziecka TPD, psychologa, prawnika, 3 wolontariuszy który przyczyni się do;

Praca moderatora może przyczynić się do:
1. zmiany postaw i wartości, poprawy świadomości potrzeb rodziny i możliwości ich osiągania, zwiększenia umiejętności wychowawczych rodziców, komunikacji i relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz rodzicami, a instytucjami i organizacjami wspierającymi rodzinę,
2. wzrostu aktywizacji ekonomicznej i społecznej przynajmniej 30 dorosłych członków rodzin objętych opieką; trening zaradności życiowej, w tym prowadzenia gospodarstwa domowego, poszukiwania pracy zarobkowej, właściwego wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji rodziny, poprawa funkcjonowania rodziny, zwiększenie jej samodzielności, pomoc w wychodzeniu z bezradności, tworzenie lepszych warunków do rozwoju,
3.poprawy poziomu kultury osobistej członków rodziny i wizerunku w środowisku lokalnym,
4. zwiększenia i ułatwienia dostępu obywateli, szczególnie do bezpłatnej specjalistycznej informacji i porad prawnych w zakresie praw dziecka,
5.nawiązania współpracy z szerszym kręgiem osób, instytucji i organizacji, zajmujących się problemami rodzin, patologiami, uzależnieniami,
 
Celem warsztatów jest rozwój wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie budowania swojego rodzicielskiego autorytetu. Podczas zajęć rodzice poznają typowe i nietypowe zachowania dzieci w określonym wieku i dowiedzą się, które zachowania powinny wzbudzić ich niepokój, Poznają zasady ustalania reguł i konsekwencji w wychowaniu dziecka, nauczą się właściwie formułować swoje oczekiwania wobec dziecka oraz reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Wykształcą swoje umiejętności w zakresie właściwego rozmawiania z dzieckiem i słuchania go oraz motywowania do nauki i rozwoju zainteresowań.
Warsztaty będą realizowane dla grupy:
-  rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym i z klas IV-VI

Projekt  realizowany jest od 1.05- 31.12.2017r, współfinansowany przez Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci WMOR w Olsztynie zatrudni wychowawcę do pracy w placówce wsparcia dziennego, Klubie TPD.

Wymagane: a) wykształcenie wyższe:

- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, prace socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

- lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

i spełnia inne wymagania zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r ze zmianami.

Oferujemy pracę z dziećmi w wieku 6-16 lat, w godzinach popołudniowych.

CV można przesłać pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. kontaktowy 89 5269549

TPD podziękowało sponsorom i darczyńcom

 

Co roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci WMOR w Olsztynie dziękuje zabawą i muzyką sponsorom i darczyńcom za pomoc i wsparcie. Koncert Charytatywny "Pomóż Dziecku" dedykowany jest firmom i instytucjom, które wsparły finansowo działalność TPD. Był to już 24 Koncert, który  odbył się w hali Urania 6.03.2017r.

Na scenie grał i śpiewał piosenki Bitelsów, Czerwonych Gitar oraz Czesława Niemena Zespół ŻUKI  oraz bawił nas Kabaret K2.

Patronatem honorowym Koncert objął Prezydent Miasta Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w Koncercie

link do strony ze zdjęciami i filmem z Koncertu: www.olsztyn24.com/news/29643-tpdpodzikowao-darczycom.html

 

Czytaj więcej: TPD podziękowało sponsorom i darczyńcom

 

 

PROJEKT NOWOCZESNA EDUKACJA

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie w partnerstwie z Gminą Świątki, dla Szkoły Podstawowej w Świątkach od 1.01.2017r do 31.12.2018r. realizuje projekt NOWOCZESNA EDUKACJA.

Działanie: RPWM.0202.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Instytucją Zarządzającą jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1.Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 220 (101dz.119ch.)uczniów kl.II-V SP w Świątkach w okresie 1.01.2017r-31.12.2018r. w ramach I i II Typu proj, poprzez realizację zaj. tematycznych, wyjazdów edukacyjnych, doposażenie szkoły.

2.Podniesienie kompetencji nauczycieli szkoły podstawowej w Światkach w okresie 1.01.2017r-31.12.2018r. w ramach I i II Typu projektu, poprzez realizację szkoleń tematycznych.

Zad.1. Szkolenie dla nauczycieli                                                

Zad.2. Doposażenie Szkoły

Zad.3.Zajęcia tematyczne dla dzieci

Zad.4.Wyjazdy edukacyjne

Proj. skierowany jest do uczniów klas II-V(220ucz.119chł.101dz.) i nauczycieli (25os.4m.21k.) SP w gm. Świątki, która w latach 2013-2015 otrzymała średni wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty niższy niż średnia województwa z danego sprawdzianu tj.55,50%  

 

Czytaj więcej: Projekt NOWOCZESNA EDUKACJA

TPD WMOR zakończył edycję projektu - Moderator rodziny II, w którym uczestniczyło 15 rodzin. Celem projektu było wparcie w podstawowych funkcjach rodzin problemowych, dysfunkcyjnych wychowujących dzieci oraz wyrównywanie szans i startu życiowego dzieci wychowujących się w tych rodzinach poprzez tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dziecka warunków wychowawczych i opiekuńczych oraz ochronę praw dziecka. 

Na rzecz rodzin pracowali wspólnie: trzej moderatorzy rodziny, edukator, Rzecznika Praw Dziecka TPD, psycholog, prawnik oraz wolontariusze.

smile

.

Zakończył się projekt "Wiem.Radzę sobie".

Projekt realizowany był przez cztery miesiące i wzięło w nim udział 15 dzieci w różnym wieku.

Celem projektu było przeciwdziałanie uzależnieniom i zachowaniom agresywnym dzieci i młodzieży, poprzez rozwój zainteresowań, promocję zdrowego stylu życia.

Dzieci i młodzież objęte były programem profilaktycznym ZANIM SPRÓBUJESZ.

Uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne, udział w warsztatach artterapeutycznych, ceramicznych i malarskich, a także w zajęciach merytorycznych i warsztatowych związanych ze zdrowym trybem życia.

      

  

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  i Szczęśliwego 2017 roku

 

Serdecznych świąt otulonych śniegiem i ciepłem rodzinnym
oraz wiele szczęścia w Nowym Roku

życzy Elżbieta Orłowska - Dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci WMOR z pracownikami

.

 

 Zaproszenie

 

W imieniu Partnerów realizujących projekt „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego oraz Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku,  serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium podsumowującym działania partnerstwa i prezentacji wypracowanych rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy.

 

Seminarium odbędzie się  19 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna,            
sala 219, w godz. 9.00- 13.00.

         
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 13.12.2016 r.
tel. 89 526 95 49, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 .

Drodzy Rodzice

Zapraszamy na warsztaty  "Jak mądrze kochać swoje dziecko "

Warsztaty skierowane są do rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej oraz gimnazjum, w  trakcie których postaramy się pomóc znaleźć najlepsze rozwiązania w zakresie rozmawiania ze swoimi dziećmi i budowania swojego rodzicielskiego autorytetu. Podpowiemy także, po co ustalać reguły i jak konsekwentnie się ich trzymać, jak mądrze formułować swoje oczekiwania wobec dziecka oraz jak motywować je do nauki. Nie zabraknie także informacji o tym, jak najlepiej reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych, kiedy dziecko ma na dany problem zupełnie inne spojrzenie niż rodzic.

Warsztaty odbędą się 10 grudnia w 2016 r. w godzinach 9.00-16.00. Udział w nich jest bezpłatny. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 89 5269549.

Warsztaty realizowane są w ramach programu ”Moderator rodziny II” współfinansowanego ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

 

Witamy w nowym roku szkolnym 2016/2017!

 

Za nami już 3 tygodnie września, 3 tygodnie powakacyjnych spotkań z Kolegami, Koleżankami  i Kadrą Pedagogiczną.   Na te kolejne tygodnie  i miesiące, życzymy Wam Drodzy Uczniowie, szkolnych dni pełnych radości, wspaniałej zabawy ale przede wszystkim rozwoju zainteresowań, talentów i oczywiście wysokich oceń.

                                           Powodzenia !

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd